Chính sách bảo hành

Điều kiện bảo hành:

Có phiếu bảo hành/thẻ bảo hành và tem bảo hành còn thời hạn bảo hành (không có dấu hiệu sửa, tẩy xoá, rách nát,…)

LÊ QUÂN LOGISTICS sẽ từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

Không có phiếu bảo hành, phiếu bảo hành hết hạn hoặc phiếu bảo hành bị rách, nát, bị sửa chữa hoặc không có thông tin trong kho dữ liệu lưu trữ của công ty.

Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành là thời gian được in trên phiếu bảo hành kèm theo hoặc do LÊ QUÂN LOGISTICS ấn định

Phương thức bảo hành

Nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nêu trên dịch vụ sẽ được bảo hành miễn phí trong suốt thời hạn bảo hành.

Trân trọng,